Общи условия

Общи условия за използване на сайта 

Последна актуализация 1.09.2016 г.

I. Общи разпоредби

Настоящите „Общи условия за ползване”, както и съответните нормативни актове, регламентират достъпа до и ползването на сайта на ЕСЕТ ООД, собственик на марката за услуги Училища Европа за лични и нетърговски цели. Молим Ви да се запознаете внимателно с тях и да имате предвид, че с посещаването и/или ползването му Вие приемате Общите условия и се съгласявате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта на Училища ЕВРОПА, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.

ЕСЕТ ООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения/коментари.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените по-долу понятия и термини са използвани и следва да се тълкуват и прилагат със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Училища ЕВРОПА.

„УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

„ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което ЕСЕТ ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„НАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Koнфиденциалност

ЕСЕТ ООД  е администратор на лични данни с идент. N 336424 в Регистъра на Администраторите на лични данни и като такъв се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени завяки за регистрация. Разкриване на такава информация, е възможно единствено в случаите,  когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки, както и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

ЕСЕТ ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ЕСЕТ ООД на следния email за контакти: ecet@ecet.bg

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

ЕСЕТ ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЕСЕТ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЕСЕТ ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ЕСЕТ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

ЕСЕТ ООД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

ЕСЕТ ООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Промени

ЕСЕТ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на ЕСЕТ ООД  и влизат в сила считано от 1.09.2016 г.

Научи повече
Виж всички
попълнете полето
невалиден e-mail